Θερμομόνωση Διώροφης Κατοικίας

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης σε διώροφη κατοικία.

Ιδιαιτερότητες:
Παλαιάς κατασκευής των εξωτερικών επιχρισμάτων που είχαν φθαρεί από την πάροδο του χρόνου
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μούχλες σε όλο το σπίτι από την υγρασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Στάδιο 1 : Προεργασία και προετοιμασία της εξωτερικής τοιχοποιίας προκειμένου να γίνει η παρέμβαση στο κτίριο.
Στάδιο 2 : Τοποθέτηση πανίσχυρης κόλλας και πλακών διογκωμένης πολυστερίνης.
Στάδιο 3 : Τοποθέτηση υαλοπλέγματος σε ολόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να επενδυθεί, γωνιοκράνων στις
εξωτερικές γωνίες των πλευρών και των ανοιγμάτων του κτιρίου και νεροσταλλακτών στα ανοίγματα τα οποία έρχονται σε
επαφή με τα νερά της βροχής.
Στάδιο 4 : Τοποθέτηση χρωματιστού ακρυλικόύ επιχρίσματος.